Podmínky užívání

Veškerý obsah jako texty, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa, včetně log společností a obchodních firem a podoby webových stránek KION GROUP AG podléhají ochraně autorského práva, práva ochranných známek a jiných zákonů na ochranu duševního vlastnictví. Šíření, změna nebo rozmnožování obsahu těchto stránek včetně tzv. Framingu a podobných opatření jsou zakázány.

Webovými stránkami nejsou udělovány žádné licence ani jiná práva k užívání duševního vlastnictví, včetně ochranných známek a autorských práv, která jsou na nich obsažena. Rozmnožování, šíření, předávání, reprodukce a jiné užívání tohoto chráněného duševního vlastnictví není dovoleno bez písemného souhlasu KION GROUP AG. Ani zbylý obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám. Zejména použití textů, částí textů nebo obrazového materiálu vyžaduje předchozí souhlas KION GROUP AG.

KION GROUP AG výslovně upozorňuje na to, že obrázky obsažené na webových stránkách jsou částečně předmětem autorských práv třetích osob.

Výslovně dovoleno je pořízení jediné kopie k výlučně osobnímu, nikoliv komerčnímu využití, pokud tím není měněn obsah a na kopiích zůstanou zachovány všechny odkazy na ochranu práv duševního vlastnictví nebo, v případě, že se jedná jen o výřezy, do nich budou doplněny. Obsah tiskových sdělení a jiných dokumentů, které jsou označeny jako veřejné, může být užíván ve sděleních veřejnosti. To neplatí pro prvky takto veřejných dokumentů, které podléhají ochraně práva ochranných známek, práva autorského nebo jiné právní ochraně.

KION GROUP AG stále prověřuje a aktualizuje informace na svých webových stránkách. Přes veškerou péči ale nemůže být zaručena bezchybnost. Jakékoli ručení nebo garance za aktualitu, správnost a úplnost poskytnutých informací je proto vyloučena. To platí zejména také pro všechny ostatní webové stránky, ať již propojených osob nebo třetích osob, na které je odkázáno pomocí hypertextového odkazu a rovněž pro informace na naši webových stránkách, které pocházejí od třetích osob. KION GROUP AG výslovně vylučuje jakoukoliv odpovědnost za stránky tohoto druhu. KION GROUP AG také není odpovědná za opatření na ochranu osobní údajů provozovatelů těchto webových stránek.

KION GROUP AG si vyhrazuje právo, provádět kdykoliv a bez oznámení změny nebo doplnění poskytnutých informací. Pokud webové stránky KION GROUP AG obsahují výpovědi orientované do budoucna, zakládají se tyto výpovědi na přesvědčení a odhadech managementu KION GROUP AG a podléhají proto nejistotě a riziku. KION GROUP AG není povinna, takové do budoucna orientované výpovědi aktualizovat. Ve vztahu k těmto výpovědím je výslovně vyloučena jakákoliv odpovědnost.

KION GROUP AG je kdykoliv oprávněna zablokovat přístup ke svým webovým stránkám. Nepřebírá jakoukoli záruku za stálou dostupnost stránek.

I když KION GROUP AG vždy usiluje o to, aby její stránky byly bez virů, nemůže absenci virů zaručit.

Abychom mohli vyhovět Vašim žádostem, co se týče informací, budete eventuálně požádáni o poskytnutí svých osobních údajů. Poskytnutí těchto údajů je zcela dobrovolné. Budou použity za účelem splnění Vaší žádosti o informaci a budou shromažďovány, uchovávány, zpracovávány a užívány v souladu s platnými německými předpisy na ochranu osobních údajů.

The KION Group

The KION Group employs over 34,000 people and is the largest manufacturer of industrial trucks in Europe and the second-largest in the world as well as a global leader in automation technology. More than 1.4 million industrial trucks and over 6,000 automated warehouse systems are deployed by customers on six continents; sophisticated material handling solutions offering our customers real added value.